Regulamin

Home »  Regulamin

whus logo koło 2                                                                                                                                godlo US

Regulamin Pracowni Komputerowej Wydziałowego Centrum Informatyczno-Obliczeniowego

Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

1.    Z pracowni komputerowej Wydziału Humanistycznego korzystać mogą studenci oraz osoby uprawnione.

2.    W pracowni odbywają się zajęcia dydaktyczne pod nadzorem osób prowadzących.

3.    Komputery należy wykorzystywać wyłącznie do celów dydaktycznych.

4.    Należy użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy.

5.    Korzystający z pracowni proszeni są o pozostawienie w szatni swoich płaszczy i kurtek.

6.    W pracowni bezwzględnie zabrania się:

 • spożywania napojów i innych artykułów żywnościowych,
 • palenia tytoniu,
 • samowolnego włączania, wyłączania i rozłączania sprzętu komputerowego,
 • otwierania puszek podłogowych,
 • instalowania nielegalnego oprogramowania oraz gier komputerowych a także pobierania z Internetu treści objętych prawami autorskimi,
 • wykonywania jakichkolwiek czynności naruszających przepisy Ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • wyszukiwania, wchodzenia na strony pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc oraz inne  naruszające ogólnie przyjęte zasady moralne i etyczne,
 • grania w gry komputerowe,
 • zmieniania ustawień systemowych i dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu,
 • usuwania zainstalowanego oprogramowania,
 • instalacji własnych urządzeń zewnętrznych.

7.    Wszystkie osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do przestrzegania porządku oraz zasad BHP i ppoż.

8.    Przed zajęciami prowadzący zajęcia pobiera klucz do pracowni i po skończonych zajęciach zwraca go osobiście w portierni. W tym czasie ponosi pełną odpowiedzialność za stan pracowni. Przed i po zajęciach prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu i ilości sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pracowni a wszelkie uwagi i niezgodności zgłasza niezwłocznie w portierni.

9.    Wszelkie uszkodzenia wynikające z nieumiejętnego obchodzenia się ze sprzętem komputerowym lub z nieprzestrzegania regulaminu będą usuwane na koszt użytkownika. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia.

10.  W pracowni zainstalowany jest całodobowy monitoring.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

PROF. DR HAB. BARBARA KROMOLICKA